PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
|viac informácii|

Zabezpečím pre Vás vlastnými zamestnancami a externými spolupracovníkmi projektovú dokumentáciu pre novostavby, rekonštrukcie a revitalizácie.
Odborné posudky, výkresovú dokumentáciu, statické posudky, požiarnu ochranu a položkový rozpočet stavby.

STAVEBNÝ DOZOR  |viac informácii|

Vykonávam na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti nezávislý profesionálny stavebný dozor.
Mojou úlohou je chrániť stavebníka a zabezpečiť kvalitné zhotovenie diela.
Zameriavam sa na revitalizáciu bytových domov, ktorých súčasťou je zateplenie fasády, strechy, výmena otvorových konštrukcii a rozvodov.
Kontrolujem a usmerňujem postup prác podľa projektovej dokumentácie a technologických postupov v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby.

TERMOVÍZIA, ENER. CERTIFIKÁCIA

Vypracujem pre Vás termovíznu diagnostiku s profesionálnou termovíznou kamerou FLUKE Ti55FT-20. Kamera má unikátne rozlíšenie. K termovízii vypracujem odborný posudok s návrhom na odstránenie všetkých negatívnych vplyvov. Vypracujem pre Vás teplotechnické posudky stavebných konštrukcii a budov podľa STN 730540-2. Vyhotovím energetické certifikáty s návrhom opatrení. V spolupráci s externými spolupracovníkmi Vám ponúkam vypracovanie energetického hodnotenia a energetického auditu.

STAVBYVEDÚCI, REALIZÁCIA PRÁC |viac informácii|

Ako stavbyvedúci organizujem, riadim a koordinujem stavebné práce a iné činnosti na stavenisku. Mám viac ako 25 ročné skúsenosti s realizáciou pozemných stavieb.
Dlhoročne sa venujem rekonštrukcii a revitalizácii budov. V súčasnej dobe sa zameriavam najmä na profesionálnu realizáciu fasád certifikovanými materiálmi. Práce vykonávame vlastnými kapacitami a externými spolupracovníkmi v regióne trenčianskeho kraja na kľúč. Mám odbornú spôsobilosť na výkon činností stavbyvedúci v odbore pozemné stavby.NOVINKA 2016 |viac informácii|

Ponúkam služby projektového manažéra stavieb. Počas dlhoročnej praxe v stavebníctve som nadobudol dostatočné skúsenosti s prípravou a organizáciou realizácie stavieb. Dnes je takáto služba netradičná, ale zároveň neoceniteľná pre tradičného stavebníka. Plánujete si postaviť rodinný dom? Plánujete realizáciu obnovy bytového domu? Ste na správnej adrese.